فارسی
Saturday 22 January 2022

Mohammad Hossein Imani Khooshkho

Rank: Associate ProfessorPhone:

داخلی 516

Email:

Research Areas
Tourism

Institute:
Faculty of Tourism

Program:
Tourism Management

Dr. محمد حسین ایمانی خوشخو

رتبه: دانشیارتلفن:

داخلی 516

پست الکترونیک:

زمینه های پژوهشی
اقتصاد، گردشگری( اقتصاد- فرهنگ)

نام مرکز:
دانشکده علوم گردشگری

رشته:
مدیریت گردشگری

Professional Backgrounds


Education

  • Ph.D. , 2003 , Tourism-Tourism Economy , University of Manchester
  • Master's Degree , 1993 , Economics , Allameh Tabataba'i University
  • Bachelor's Degree , 1988 , Pure Mathematics , Kharazmi University

Journal Papers


Books


Conference Papers


Research plans


Courses